KVM扩展切换器

KVM扩展切换器 总览

K5Prima-0432EXT
  • K5Prima系列扩展KVM
Prima 0416 EXT
  • Prima系列扩展KVM
Specifications
型号
产品说明
连接端口数
最大电脑连接数
被控端键盘界面
被控端鼠标界面
被控端视频接口
级联方式
菊链串接端口界面
级联层数
电脑切换选择
电脑LED灯
电源LED显示
类比视频分辨率
数字视频分辨率
键盘及鼠标信号模拟
OSD菜单
自动扫描间隔时间
操作溫度
儲存溫度
湿度
電源型式
电源变压器
尺寸(長×寬×高 )
安規認證
线材型号
K5Prima-0432EXT Prima 0416 EXT
K5Prima系列扩展KVM  Prima系列扩展KVM 
32  16 
256  256 
通过视频RJ45  通过视频连接器 
通过视频RJ45  通过视频连接器 
32 x RJ45 母头  16 x VGA HDB15 母头 
菊花链  菊花链 
HDB44 母头 HDB44 公头  HDB44 母头 HDB44 公头 
16 
热键 / OSD  热键/ OSD / IP KVM查看器 
32 (绿)  32 (绿) 
1 (红)  1 (红) 
1600 x 1200  2048 x 1536 
1600 x 1200  1600 x 1200 
支持  支持 
支持  支持 
5~99 秒  10~99 秒 
0 ~ 40°C  0 ~ 40°C 
-20 ~ 60°C  -20 ~ 60°C 
0〜90%RH,非冷凝  0〜90%RH,非冷凝 
2.1mm电源插孔  2.1mm电源插孔 
DC 9V/2A  DC 9V/1A 
438 x 200 x 44mm  438 x 200 x 44mm 
FCC, CE  FCC, CE 
K5CM1 加密狗